http://www.immeindia.com/

DODATKOWE TURNUSY HAL 2014

Od 8 sierpnia do 21 sierpnia 2014 - Zakwaterowanie namioty.

Koszt:

Harcerze z opłaconymi składkami - 700 zł

Osoby niezrzeszone - 800 zł

 

Od 3 sierpnia do 21 sierpnia - koszta całego Turnusu wynosił będzie 1200 zł.

WYJAZDY DZIECI Harcerska Akcja Letnia 2014

WYJAZDY I POWROTY MIĘDZYWODZIE

Uczestnicy kursu zastępowych i przybocznych z okolic Włoszczowy, praktykanci i osoby indywidualne z Włoszczowy:

Wyjazd: 3 sierpnia 2014 r.

6.15     zbiórka przed Halą Sportową przy ZPO nr 1 we Włoszczowie

6.30     Wyjazd autokaru

Powrót: 16 sierpnia 2014 r.    

ok. 18.00   przed Halę Sportową przy ZPO nr 1 we Włoszczowie

 

Pozostałe osoby z Włoszczowy i okolic:

Wyjazd: 3 sierpnia 2014 r.

7.15    zbiórka przy Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie.

7.25    wyjazd na pociąg

Powrót: 16 sierpnia 2014 r.

ok. 23.30       przyjazd pod Halę Sportową przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie.

 

Pozostali uczestnicy (spoza Włoszczowy i okolic):

Wyjazd: 3 sierpnia 2014 r.

8.15         zbiórka na Dworcu Kolejowym w Koniecpolu.

Powrót: 16 sierpnia 2014 r.

22.47      przyjazd na Dworzec Kolejowy w Koniecpolu.

 

Wychowankowie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach i osoby indywidualne ze Szczekocin:

Wyjazd:   3 sierpnia 2014 r. 

7.15   zbiórka przed Komendą Hufca ZHP (Dom Kultury) w Szczekocinach

7.30  odjazd autokaru

Powrót: 16 sierpnia 2014 r.  

ok. 17.00     przed Komendę Hufca ZHP (Dom Kultury) w Szczekocinach

 

OBÓZ SPORTOWY ŻYTNO

Wyjazd: 3 sierpnia 2014 r.

8.15   zbiórka na Dworcu Kolejowym w Koniecpolu.

Powrót: 16 sierpnia 2014 r.

22.47    przyjazd na Dworzec Kolejowy w Koniecpolu.

 

 

OBOWIĄZEK SKŁADANIA ZAŚWIADCZEŃ/OŚWIADCZEŃ O NIEKARALNOŚCI OD KADRY WYCHOWAWCZEJ/ KIEROWNICZEJ - HAL 2014 !!!

Komenda Hufca ZHP Szczekocińsko - Włoszczowskiego informuję że od dnia 26 Maja 2014 roku obowiązują zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. z 2004 e. Nr. 256, poz. 2572, z późń. zm.), które dodają do art 92a ustawy nowe ust. 1a i 1b o brzmieniu:


„1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a.”


Zgodnie z proponowanymi zmianami kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży będzie obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku (w tym przypadku Hufcowi) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów zawierających warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, będzie składał oświadczenia w formie pisemnej.


Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności dostępny jest na stronie KRK : http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/ - tzw. Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” . Koszt wydania takiego zaświadczenia to jednorazowa kwota wynosząca 30 zł. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w jednych z punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Sądowego (lista punktów KRK dostępna pod linkiem: http://prakty.pl/skad-wziac-zaswiadczenie-o-niekaralnosci/ ). Zaświadczenie wydawane jest zazwyczaj w tym samym dniu w którym został złożony wniosek.
PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU POTRZEBNY JEST DOWÓD OSOBISTY.

Wzór oświadczenia dla osób które już składały zaświadczenie w miejscu pracy dostępny będzie na stronie Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego w zakładce ZASOBY.

Monday the 28th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.