Uwaga! Pilne! Uczestnicy obozu i rodzice/prawni opiekunowie.

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U z dnia 8 stycznia 2015 r. poz. 23. § 2.) na każdej legitymacji szkolnej musi się znajdować pesel jej właściciela.

Legitymacje nowego typu tę pozycję już posiadają. Na legitymacjach starego typu takiego wpisu dokonuje szkoła, która wydała tę legitymację. Wpis musi zostać dokonany na rewersie legitymacji, na górze nad tekstem o uprawnieniach o zniżkach w przejazdach i potwierdzony okrągłą pieczęcią szkoły (rysunek poniżej). Stare druki legitymacji obowiązują do roku szkolnego 2015/2016.

 

 

Przypominamy, że każdy uczeń-uczestnik obozu musi posiadać ważną do dnia 30 września 2015 r. legitymację szkolną. Brak legitymacji lub jej nieważność może spowodować ukaranie mandatem karnym przez kolej, kosztami tego mandatu mogą być obciążeni rodzice/prawni opiekunowie uczestnika obozu.